Home

Земјоделско Сточарска Фарма

ПОЛЕДЕЛСТВО ЕРЏЕЛИЈА

Нашата корпорација

Една од најголемите фарми во Република Македонија

Поледелство Ерџелија е една од најголемите фарми во Република Македонија со капацитет од повеќе од 1600 хектари обработлива површина, лоцирана во Северно – Источниот дел на државата. Поледелство Ерџелија од секогаш преставувала значаен дел од локалната економија како националната економија, имајќи предвид дека производствените капацитети имаат значајно учество во задоволување на севкупната побарувачка за житни култури, како и сточна храна на територијата на целата држава.Денес во Поледелство Ерџелија се вработени повеќе од 60 лица во двете главни бизнис единици на фармата, тоа се поледелство и сточарство.

slide 2
погледнете го нашето производство

Ердџелија го диверзифицира своето производство, поделено на производство на растителни култури и животни.

Наша Мисија

растот на земјоделското производство во нашата фарма го базираме на принципите на оптимизација, со цел максимизирање на резултатите и одржливоста на природните ресурси, преку користење на  најсовремени технологии на земјоделско производство, создавање на квалитетни услови за работа за нашите вработени, како и постојано користење на стручна поддршка од експерти во земјата и странство

Наша Визија

во блиска соработка со сите партнери во нашиот бизнис модел до водечка фарма за современо земјоделско производство во Македонија и регионот

како НИЕ произведуваме

Погледнете ја нашата галерија

Растително Производство

Животинско Производство

Технологија & Тим

Вкупно производство по години

Историја на фармата

Од вкупното растителното производство во 2016 година, Ерџелија произведе вкупно 3.476 тони од сите житни култури од кои 1.757 тони јачмен, 1.229 т пченица и 489.06 т пченка. Освен од производството на житни култури, Ерџелија произведува фуражни култури со следните спецификации: Вкупната количина произведена од фуражни култури е 4.862 т од кои 94.65 т тритикале, 230.60 т од сончоглед, 863.43 т луцерка.

Од вкупното растително производство во 2017 година, Ерџелија произведе вкупно 1015 тони од сите житни култури од кои 745,39 т јачмен, 255,93 т пченица и 14,63 т пченка. Освен производство на житни култури, Ерџелија произведува фуражни култури со следните спецификации: Вкупната количина произведена од фуражни култури е 1702 т од која 169.30 т тритикале, 121.14 т од сончоглед, 738.90 т луцерка.

Од вкупното растително производство во 2018 година, Ерџелија произвела 3,266 тони вкупно од сите житни култури од кои 2.090 t јачмен и 1.176 т ​​пченица. Освен од производството на житни култури, Ерџелија произведува фуражни култури со следните спецификации: Вкупната количина произведена од фуражни култури е 2.393 т од кои 279.68 т тритикале, 609.28 т сончоглед.

Пополнете ја оваа контактна форма

За повеќе информации

Адреса

Гоце Делчев 14, Ерџелија, 2220 Свети Николе, Македонија

 

Телефонски број

(+389) (0) 32/440 432 (+389) (0) 32/459 132 

 

Факс

(+389) (0) 32/440 485

 

Е-маил

erdzelija@yahoo.com

 

Лице за контакт

Ванчо Панев

332x332
549x332
916x332

Designed by AgFutura Technologies. Copyright © 2018 by Ancora Themes. All rights reserved.