Контакт

Пополнете го овој формулар

За повеќе информации

АДРЕСА 

Гоце Делчев 14, Ерџелија, 2220, Свети Николе, Македонија

 

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

(+389) (0) 32/440 432 (+389) (0) 32/459 132 

 

ФАКС 

(+389) (0) 32/440 485

 

Е-МАИЛ 

erdzelija@yahoo.com

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Ванчо Панев