Производство

Видови производство во Поледелство Ерџелија

Производство

549x332

Површината од 1600 хектари на која Ерџелија ги извршува своите активности овозможува разновидност во своето производство кое што е поделено на растително и животинско. Од растително производство Ерџелија произведува житни и индустриски култури.

Како житни култури кои што се произведуваат се пченица, пченка и јачмен, со вкупно годишно производство од 3,266тони, и опфаќаат % од вкупното производство на житни култури во Република Македонија.

Индустриските култури како сончоглед, луцерка, тритикале и соја главно се користат за прихрани на грла со годишно производство од 2,393 тони, и опфаќаат % од вкупното производство на индустриски култури во Република Македонија.

Животинското производство на Ерџелија е застапено со одгледување на повеќе од 300 грла крави, со главен фокус на производство и дистрибуција на млеко. Од вкупното сточарско производство, Ерџелија произведува — литри млеко на и — кг  месо на годишно ниво.

Растително Производство

Поледелство Ерџелија своето работење го темели на користење современа техонолгија и долгогодишно искуство во областа на растително производство.

Животинско Производство

Сточарското производство претставува важен сегмент во работата на Ерџелија. Од своето постоење па се до денес, бројот на добиток со кој располага Ерџелија постојано се зголемува